Over Tri-Xperience

Een Tri-Xperience is gericht op mooie sportbeleving, op een mooie (cross) locatie met een mooie groep mensen. Sporten met je eigen intenties, doelen en zelfgekozen intensiteit. Het sporten kan individueel of samen met jouw sportmaatje(s) gedurende de hele dag of per onderdeel.

Het idee van Tri-Xperience is oorspronkelijk ontstaan uit een onderzoek in 2019 om een cross triatlon evenement in het gebied rondom het Canadameer in de buurt van Appelscha te organiseren. De opzet en invulling van het testevent werd door de genodigde groep sporters zo goed ontvangen dat we hebben besloten om verder te gaan met dit sportconcept.

Het doel is het ontwikkelen van kleinschalige evenementen, in eerste instantie zonder wedstrijd en/of competitie-element, voor zowel beginnende als ervaren multisporters. Uitwisselen van ervaringen, gezelligheid, elkaar ontmoeten en genieten van sportbeleving in combinatie met natuurbeleving staat centraal. De mogelijkheid dat een Tri-Xperience in de toekomst uit kan groeien tot een wedstrijdvorm en/of gecombineerd kan worden met een wedstrijd op dezelfde locatie sluiten we niet uit. Een Tri-Xperience biedt ook de kans om een potentiële wedstrijdlocatie te onderzoeken.

In 2020 vonden daarom 3 additionele Tri-Xperiences plaats in Montferland, Nijstad en op Ameland. De laatstgenoemde was een alternatief op de XTERRA NETHERLANDS, die afgelast moest worden vanwege de COVID-19 maatregelen. De pandemie was uiteindelijk ook een reden om het concept verder uit te breiden aangezien het perspectief biedt om op kleine schaal weer evenementen te kunnen organiseren. Wij denken dat de kleinschaligheid van een Tri-Xperience voor vele sporters de activiteit ook aantrekkelijke maakt. Sportliefhebbers komen samen om een dag lang te sporten, te praten en te genieten. Dit alles in een zeer toegankelijke setting.
Hiernaast willen we ook geregeld clinics en presentaties aanbieden tijdens de evenementen die kunnen bijdragen aan betere prestaties, een gezondere leefstijl en/of betere kennis over de sport.

​Al met al mooie beleving waar je als beginnende, ervaren of professioneel multisporter veel plezier uit kunt halen. Wij als organisatoren hopen jullie daarom ook snel te mogen verwelkomen bij de volgende Tri-Xperience.

Sportieve groet,
Casper, Tijn, Mark, Ralph en Wouter

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Tri-Xperience evenementen.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: het door Sporteiland in enig jaar te organiseren Tri-Xperience.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Organisator: de rechtspersoon (in deze Sporteiland) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:

16 jaar
12-15 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene (21+)

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld twee weken na aanmelding en/of uiterlijk 3 dagen voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. De Deelnemer ontvangt na aanmelding Evenement een bevestiging van deelname via het opgegeven mailadres.

2.4. Doorverkoop of overdracht van het deelnamebewijs van het Evenement is alleen toegestaan voor Deelnemer indien de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer 3 dagen datum van Evenement bij de organisatie zijn doorgegeven.

2.5. Alleen bij schriftelijke annulering uiterlijk een week vóór datum Evenement kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen. Wijzigen van persoonlijke gegevens kan tot 3 dagen voor Evenement. Bij wijziging wordt geen geld gerestitueerd.

2.6. De Organisator kan op grond van onvoldoende aanmeldingen besluiten om uiterlijk een week voor datum Evenement te annuleren. Er zal volledige restitutie van het inschrijfgeld volgen.

2.7. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal gekeken worden naar een nieuwe datum voor Evenement. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. De aanmelding van Deelnemer wordt doorgeschoven naar de volgende editie op de nieuwgekozen datum.

2.8. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.9. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden..

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Lees de Privacy Statement voor meer informatie.

Artikel 6: Prijzen

Alle getoonde prijzen op de website zijn prijzen inclusief BTW. Op aanvraag wordt door Organisator een gespecificeerde factuur verstrekt aan Deelnemer.

Ik ga akkoord met de Privacy Statement.

EASYSENDY.com
 

Ik ga akkoord met de Privacy Statement.

EASYSENDY.com